Why and how we use your personal information

Do czego używamy danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem tej witryny lub innej platformy cyfrowej firmy Roland DG będą używane do celów określonych w niniejszych Informacjach dotyczących prywatności lub w odpowiednich miejscach w tej witrynie internetowej.;

Możemy używać danych osobowych do następujących celów:

 

 • administrowanie witryną internetową;
 • poprawa wrażeń użytkownika podczas przeglądania przez personalizację witryny;
 • umożliwienie użytkownikowi korzystania z usług dostępnych w witrynie;
 • wysyłanie do użytkownika towarów zakupionych w witrynie oraz świadczenie na rzecz użytkownika usług zakupionych za pośrednictwem witryny;
 • wysyłanie do użytkownika zestawień i faktur oraz odbieranie płatności od użytkownika;
 • wysyłanie do użytkownika e-maili dotyczących usług;
 • wysyłanie do użytkownika powiadomień e-mail, których użytkownik specjalnie zażądał;
 • wysyłanie do użytkownika naszego biuletynu i innych informacji marketingowych dotyczących naszej firmy lub specjalnie wybranych innych firm, które mogą interesować użytkownika, tradycyjną pocztą albo, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, pocztą elektroniczną lub przy użyciu podobnej technologii (użytkownik może poinformować nas w dowolnym momencie, że nie chce już otrzymywać informacji marketingowych);
 • udostępnianie stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach — jednak te informacje nie zostaną użyte do identyfikacji żadnego indywidualnego użytkownika;
 • obsługa dotyczących witryny zapytań i reklamacji składanych przez użytkownika lub powiązanych z użytkownikiem;

W przypadku, gdy użytkownik przedłoży swoje dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je, a w przeciwnym razie użyjemy ich zgodnie z postanowieniami niniejszych Informacji dotyczących prywatności.

Nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika żadnym stronom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego bez zgody użytkownika, tam gdzie jest wymagana.

Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika możemy ujawniać następującym kategoriom odbiorców:

 

 • spółkom z naszej grupy, niezależnym dostawcom usług i partnerom, którzy świadczą dla nas usługi przetwarzania danych (na przykład w celu wsparcia udostępniania naszej witryny, zapewniania funkcjonalności lub zwiększenia jej bezpieczeństwa), lub którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach określonych w niniejszych Informacjach dotyczących prywatności, lub o których powiadomiliśmy użytkownika podczas zbierania jego danych osobowych;
 • naszym autoryzowanym dilerom w celu finalizowania sprzedaży naszych produktów, w celu realizacji gwarancji na nasz produkt, a także do celów marketingowych;
 • każdej upoważnionej instytucji organów ścigania, urzędowi regulacji, agencji rządowej, sądowi lub innemu podmiotowi w przypadkach, kiedy uznamy, że ujawnienie jest konieczne (i) w ramach obowiązującego prawa lub przepisu, (ii) w celu dochodzenia, określenia lub obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony kluczowych interesów użytkownika lub dowolnej innej osoby;
 • nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) i jego agentom i doradcom w związku z faktyczną lub proponowaną operacją zakupu, fuzji lub przejęcia dowolnej działalności lub aktywów, pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę o obowiązku korzystania danych osobowych użytkownika wyłącznie w celach określonych w niniejszych Informacjach dotyczących prywatności; oraz
 • dowolnej innej osobie, co do której użytkownik wyraził zgodę na ujawnienie.