Regulamin

(1) Wprowadzenie

Niniejsze zasady i warunki obowiązują w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z naszego serwisu internetowego, a korzystając z tego serwisu, użytkownik wyraża pełną zgodę na niniejsze warunki. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunku w jakiejkolwiek ich części, nie może korzystać z naszego serwisu internetowego.

Jeżeli użytkownik zarejestruje się w naszym serwisie internetowym, zostanie poproszony o wyraźne wyrażenie zgody na niniejsze warunki.

Aby korzystać z naszego serwisu internetowego, użytkownik musi mieć ukończone 16 lat. Korzystając z naszego serwisu internetowego i wyrażając zgodę na niniejsze warunki korzystanie, użytkownik oświadcza, że ma ukończone 16 lat.

(2) Licencja na korzystanie z serwisu internetowego

O ile nie określono inaczej, my lub nasi licencjodawcy posiadamy prawa do własności intelektualnej dotyczące serwisu i materiałów w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień poniższej licencji wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Użytkownik może przeglądać, pobierać wyłącznie do pamięci podręcznej oraz drukować strony z serwisu internetowego na swój prywatny użytek, zgodnie z ograniczeniami określonymi poniżej oraz w innych miejscach niniejszego regulaminu.

Nie wolno:

(a) dokonywać ponownej publikacji materiałów z niniejszego serwisu internetowego (co obejmuje ponowną publikację w innym serwisie internetowym);

(b) sprzedawać ani wynajmować materiałów z serwisu internetowego ani udzielać na nie licencji;

(c) prezentować publicznie jakichkolwiek materiałów z serwisu internetowego;

(d) reprodukować, duplikować, kopiować ani w żaden inny sposób wykorzystywać materiałów z naszego serwisu internetowego do celów komercyjnych;

(e) edytować ani w inny sposób modyfikować żadnych materiałów z serwisu internetowego; ani

(f) dokonywać redystrybucji materiałów z niniejszego serwisu internetowego.

(3) Dopuszczalne zastosowanie

Użytkownikowi nie wolno korzystać z naszego serwisu internetowego w żaden sposób, który powoduje lub może spowodować szkodę w serwisie lub wadliwość dostępności serwisu; ani w jakikolwiek inny sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, nieuczciwy lub szkodliwy ani w związku z żadnymi niezgodnymi z prawem, nielegalnymi, nieuczciwymi lub szkodliwymi celami lub czynnościami.

Użytkownikowi zabrania się korzystać z serwisu internetowego w celu kopiowania, przechowywania, hostowania, transmitowanie, wysyłania, używania, publikowania lub dystrybuowania jakichkolwiek materiałów, które zawierają (lub mają powiązania) dowolny rodzaj oprogramowania typy spyware, wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki, keyloggery, rootkity czy inny rodzaj złośliwego oprogramowania komputerowego.

Nie wolno prowadzić żadnych systematycznych ani automatycznych czynności zbierania danych (co obejmuje, ale nie wyłącznie, scraping, eksplorację danych, ekstrakcję danych i harvesting) w naszym serwisie lub w odniesieniu do niego bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nie wolno używać naszego serwisu internetowego do transmitowania lub wysyłania niechcianych komunikatów marketingowych.

Nie wolno używać naszego serwisu internetowego do jakichkolwiek celów związanych z marketingiem bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

(4) Ograniczony dostęp

Dostęp do pewnych części serwisu internetowego jest ograniczony. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do innych części naszego serwisu lub do całości naszego serwisu według naszego uznania.

Jeżeli użytkownik otrzyma od nas identyfikator użytkownika i hasło do uzyskania dostępu do obszarów z ograniczonym dostępem naszego serwisu internetowego lub innych treści lub usług, musi on zachować poufność swojego identyfikatora użytkownika i hasła.

Użytkownik musi powiadomić nas niezwłocznie na piśmie, jeżeli będzie miał świadomość jakiegokolwiek nieupoważnionego zastosowania swojego konta lub hasła.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie czynności w naszym serwisie internetowym wynikające z niedopilnowania przez niego poufności jego hasła i może ponieść odpowiedzialność za wszelkie straty wynikające z takiego niedopilnowania.

Nie wolno używać identyfikatora użytkownika ani hasła żadnej innej osoby w celu uzyskania dostępu do naszego serwisu internetowego, o ile nie posiada się wyraźnej zgody danej osoby na takie działanie.

Możemy dezaktywować identyfikator użytkownika i hasło według naszego uznania, bez uprzedzenia ani wyjaśnienia.

(5) Treść generowana przez użytkownika

W niniejszym regulaminie „treść użytkownika” oznacza materiał (w tym, ale nie wyłącznie, tekst, obrazy, materiały dźwiękowe, filmowe i audio-wizualne), które użytkownik przesyła do naszego serwisu w dowolnym celu.

Użytkownik przyznaje nam globalną, niezbywalną, niewyłączną, bezpłatną licencję do wykorzystania, reprodukcji, adaptacji, publikacji, tłumaczenia i dystrybucji swojej treści użytkownika w dowolnych istniejących lub przyszłych mediach. Użytkownik przyznaje nam również prawo do udzielania dalszych licencji w odniesieniu do tych praw oraz prawo do wszczęcia czynności za naruszenie tych praw.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jego treść użytkownika będzie zgodna z niniejszym regulaminem.

Treść użytkownika nie może być niezgodna z prawem ani nielegalna, nie może naruszać praw żadnych osób trzecich, ani nie może mieć cech dających możliwość wszczęcia czynności prawnych przeciwko użytkownikowi lub przeciwko nam lub osobie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem).

Treść użytkownika (i jej publikacja w naszym serwisie internetowym) nie może:

(a) mieć oszczerczego charakteru ani być celowo fałszywa;

(b) być obsceniczna lub niestosowna;

(c) naruszać jakichkolwiek praw autorskich, moralnych, praw do bazy danych, znaku handlowego, projektu, stanowić plagiatu ani naruszać żadnych innych praw do własności intelektualnej;

(d) naruszać żadnych praw do poufności, prywatności ani praw na podstawie przepisów o ochronie danych;

(e) stanowić wprowadzającej w błąd porady ani zawierać żadnego stwierdzenia wprowadzającego w błąd;

(f) stanowić nakłaniania do popełnienia przestępstwa;

(g) naruszać żadnego nakazu sądowego lub być niezgodna z takim nakazem;

(h) naruszać przepisów o rasowej lub religijnej nienawiści lub dyskryminacji;

(i) być bluźniercza;

(j) naruszać przepisów o tajemnicach urzędowych;

(k) naruszać jakichkolwiek umownych zobowiązań względem dowolnej osoby;

(l) opisywać przemocy w sposób otwarty, obrazowy lub bez powodu;

(m) mieć charakteru pornograficznego lub seksualnego w wyraźny sposób;

(n) być nieprawdziwa, fałszywa, niedokładna ani wprowadzająca w błąd;

(o) zawierać żadnych instrukcji, porad ani innych informacji, które można wykorzystać do działań, które zrealizowane, mogą powodować chorobę, obrażenia lub śmierć bądź inne straty lub uszkodzenia, ani nie może składać się z takich informacji;

(p) stanowić spamu;

(q) być obraźliwa, myląca, zawierać groźby, być nieprzyzwoita, nękające, z pogróżkami, o znaczeniu nienawistnym, dyskryminacyjnym lub podburzającym; bądź

(r) powodować rozdrażnienie, niedogodności lub niepotrzebny niepokój u dowolnych osób.

Treść użytkownika musi być stosowna, grzeczna, wysmakowana i być zgodna z ogólnie przyjętymi normami etykiety i zachowań w internecie.

Nie wolno korzystać z naszego serwisu internetowego, aby tworzyć łącza do dowolnych witryn lub stron internetowych składających się z materiałów, które po opublikowaniu w naszym serwisie internetowym naruszałyby postanowienia niniejszego regulaminu lub zawierających takie treści.

Nie wolno przesyłać do serwisu żadnych treści użytkownika, które są lub kiedykolwiek były przedmiotem prawnych postępowań lub innych podobnych skarg bądź istniało względem nich takie zagrożenie.

Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usunięcia dowolnych materiałów przesłanych do naszego serwisu internetowego lub przechowywanych na naszych serwerach, hostowanych lub publikowanych w naszym serwisie internetowym.

Bez uszczerbku dla naszych praw na podstawie niniejszego regulaminu względem treści użytkownika, nie podejmujemy się monitorowania przesyłania takich treści do serwisu ani publikowania ich w naszym serwisie.

(6) Ograniczone gwarancje

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pewne informacje opublikowane w tym serwisie internetowym są przesyłane przez użytkowników a my zwykle nie sprawdzamy, nie zatwierdzamy ani nie redagujemy takich informacji. Nie gwarantujemy pełności ani dokładności informacji publikowanych w tym serwisie internetowym; ani nie podejmujemy zobowiązania w celu zapewnienia, że serwis internetowy pozostanie dostępny lub że będzie zachowana aktualność materiałów w serwisie.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z niniejszym serwisem internetowym oraz jego wykorzystaniem (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje dorozumiane przez prawo w zakresie zadowalającej jakości, przydatności do celu i/lub użycia stosownej uwagi i umiejętności).

(7) Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Żaden zapis niniejszego regulaminu nie spowoduje: (a) ograniczenia ani wyłączenia odpowiedzialności naszej lub użytkownika za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania; (b) ograniczenia ani wyłączenia odpowiedzialności naszej lub użytkownika za nieuczciwość lub wprowadzenie w błąd; (c) ograniczenia ani wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności naszej lub użytkownika za kwestie niedozwolone przez prawo; ani (d) wyłączenia dowolnej odpowiedzialności naszej lub użytkownika za kwestie, które nie mogą zostać wyłączone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym rozdziale oraz w innych miejscach niniejszego regulaminu: (a) podlegają poprzedniemu paragrafowi; i (b) obowiązują w przypadku wszystkich zobowiązań wynikających z regulaminu bądź w związku z przedmiotem regulaminu, włącznie z zobowiązaniami wynikającymi z umowy, w ramach deliktu (włącznie z zaniedbaniem) lub za naruszenie ustawowego obowiązku.

W zakresie, w jakim serwis i informacje oraz usługi w ramach serwisu są bezpłatne, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody o jakimkolwiek charakterze.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności w odniesieniu za żadne straty wynikające z dowolnych zdarzeń poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności względem użytkownika za żadne straty biznesowe, w tym (bez ograniczeń) straty lub szkody względem zysków, dochodów, obrotów, wykorzystania, produkcji, oczekiwanych oszczędności, działań biznesowych, umów, możliwości handlowych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności względem użytkownika w odniesieniu do jakichkolwiek strat bądź uszkodzeń danych, baz danych lub oprogramowania.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności względem użytkownika w odniesieniu do jakichkolwiek nadzwyczajnych, pośrednich lub następczych strat lub szkód.

Użytkownik przyjmuje, że w naszym interesie jest ograniczenia osobistej odpowiedzialności członków naszego kierownictwa i pracowników. W odniesieniu do tego interesu, użytkownik przyjmuje, że jesteśmy podmiotem o ograniczonym zakresie odpowiedzialności i zgadza się, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń osobiście przeciwko poszczególnym członkom naszego kierownictwa lub personelu w odniesieniu do wszelkich strat, które poniesie w związku z serwisem internetowym lub niniejszym regulaminem. Nie będzie to oczywiście ograniczało ani wyłączało odpowiedzialności samej firmy za czyny i zaniechania członków naszego kierownictwa i personelu.

Użytkownik zgadza się na publikację komentarzy, recenzji i/lub opinii na jego/jej temat przez inne osoby w naszym serwisie internetowym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie komentarze, recenzje i/lub opinie mogą być krytyczne, zniesławiające lub w inny sposób niezgodne z prawem; a użytkownik zgadza się, że nie będzie pociągać nas do odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich takich komentarzy, recenzji i/lub opinii, bez względu na fakt, czy my wiemy czy powinniśmy wiedzieć o takich komentarzach, recenzjach i/lub opiniach.

(8) Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik niniejszym zwalnia nas z odpowiedzialności i zobowiązuje się do zabezpieczenia nas względem wszelkich strat, szkód, kosztów, zobowiązań i wydatków (w tym, bez ograniczeń, kosztów prawnych i wszelkich kwot płatnych przez nas osobom trzecim w ramach porozumienia w kwestii roszczenia lub sporu na podstawie porady od naszych doradców prawnych) poniesionych przez nas lub wynikłych na naszą niekorzyść, wynikających z dowolnego naruszenia przez użytkownika dowolnego zapisu niniejszego regulaminu lub wynikających z dowolnego roszczenia dotyczącego naruszenia przez użytkownika dowolnego zapisu niniejszego regulaminu.

(9) Naruszenia niniejszego regulaminu

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszego regulaminu, jeżeli użytkownik naruszy niniejszy regulamin w dowolny sposób lub jeżeli my racjonalnie podejrzewamy, że naruszył ten regulamin w jakikolwiek sposób, możemy:

(a) wysłać jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń;

(b) tymczasowo zawiesić dostęp użytkownika do serwisu internetowego;

(c) zakazać na stałe użytkownikowi dostępu do serwisu internetowego;

(d) zablokować komputery korzystające z adresu IP użytkownika, z którego uzyskiwano dostęp do serwisu internetowego;

(e) skontaktować się z dostawcą usług internetowych użytkownika i poprosić, aby zablokował dostęp użytkownika do serwisu;

(f) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko użytkownikowi za naruszenie umowy lub w inny sposób;

(g) zawiesić i/lub usunąć konto użytkownika z serwisu; i/lub

(h) usunąć i/lub edytować wszelkie lub wszystkie treści wygenerowane przez użytkownika.

W przypadku kiedy, zawieszamy, zakazujemy lub blokujemy użytkownikowi dostęp do naszego serwisu lub jego części, użytkownik nie może podjąć żadnych działań, aby zapobiec takim krokom w zakresie zawieszenia, zakazu lub blokady (w tym, ale nie wyłącznie, stworzenie i/lub używanie innego konta).

(10) Serwisy osób trzecich i łącza

Nasz serwis zawiera hiperłącza do innych witryn, które są własnością osób trzecich lub są przez osoby trzecie zarządzane. Łącza te nie są rekomendacjami. Nie mamy kontroli nad treścią witryn osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za nie ani za żadne straty lub szkody, które mogą wynikać z korzystanie z nich.

(11) Ceny

Należy pamiętać, że wszystkie ceny podane w serwisie internetowym Roland DG nie zawierają podatku VAT.

(12) Znaki handlowe

VersaUV, AdvancedJet, SolJet, VersaArt, VersaCAMM, VersaSTUDIO, CAMM-1, STIKA, Modela, PICZA, VersaWorks i nasz logotyp są znakami handlowymi należącymi do nas. Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie tych znaków a takie użycie może stanowić naruszenie naszych praw.

Inne zarejestrowane i niezarejestrowane znaki handlowe lub usługowe w naszym serwisie są prawną własnością ich posiadaczy. Jeżeli nie określono inaczej, nie zapewniamy rekomendacji ani nie jesteśmy powiązani w żaden sposób z żadnym z posiadaczy takich praw ani nie możemy udzielić licencji na realizowanie takich praw.

(13) Konkursy

W naszym serwisie możemy okresowo organizować konkursy, losowania bezpłatnych nagród i/lub inne promocje. Podlegać będą one osobnym regulaminom i warunkom (które zostaną udostępnione użytkownikom zgodnie z potrzebami).

(14) Zmiany

Niniejszy regulamin może być przez nas okresowo zmieniany. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał w zakresie korzystania z naszego serwisu od dnia opublikowania zmienionego regulaminu w naszym serwisie internetowym. Prosimy sprawdzać regularnie niniejszą stronę, aby zapoznawać się z najbardziej aktualną wersją.

(15) Cesja

Możemy transferować, zawierać dodatkowe umowy lub w inny sposób gospodarować naszymi prawami i/lub obowiązkami w ramach niniejszego regulaminu bez powiadamiania o tym użytkownika lub bez uzyskania jego zgody w tej kwestii.

Użytkownik nie może transferować, zawierać dodatkowych umów lub inny sposób gospodarować swoimi prawami i/lub obowiązkami w ramach niniejszego regulaminu.

(16) Rozdzielność postanowień

Jeżeli dowolne postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane przez dowolny sąd lub inny kompetentny organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, inne postanowienia pozostaną w mocy. Jeżeli jakiekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie stałoby się zgodne z prawem lub wykonalne po ewentualnym usunięciu jego części, uznane zostanie, że część ta jest usunięta, a reszta tego postanowienia pozostanie w mocy.

(17) Wyłączenie praw osób trzecich

Niniejszy regulamin służy nam i użytkownikowi a nie jest przeznaczony do służenia interesom osób trzecich ani do bycia egzekwowanym przez jakiekolwiek osoby trzecie. Realizacja naszych praw i praw użytkownika na mocy niniejszego regulaminu nie zależy od zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej.

(18) Całość umowy

Niniejszy regulamin, wraz z naszą polityką prywatności, stanowi całość porozumienia pomiędzy nami a użytkownikiem w związku z korzystaniem przez użytkownika z serwisu internetowego oraz jest nadrzędny względem wszelkich poprzednich porozumień dotyczących korzystania przez użytkownika z niniejszego serwisu.

(19) Prawo i jurysdykcja

Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa angielskiego i wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii.

(20) Nasze dane

Pełna nazwa naszej firmy to Roland DG North Europe A/S. 

Nasza siedziba mieści się pod adresem Roland DG North Europe A/S, Engholm Parkvej 5 - 3450 Alleroed, Dania.

Można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: dgn-rdg@rolanddg.com